Scroll to top

Statické zaisťovanie v stavebníctve

Firma P.B.San, spol. s r.o. je certifikovaným aplikátorom STADO CARBO SYSTÉMU na Slovensku, čo zahŕňa aplikáciu – lepenie lamiel – „STADO CARBO LAMELA“, lepenie tyčí – „STADO CARBO BAR“ a taktiež lepenie tkanín – „STADO CARBO WRAPP“. Taktiež je držiteľom osvedčení pre lepenie uhlíkovej výstuže ďalších výrobcov a dodávateľov.

Zosilňovanie konštrukcií pomocou uhlíkových lamiel a tkanín

Externá lepená uhlíková výstuž – CFR lamely je technológia pri ktorej sa k posilneniu konštrukcie použije uhlíková lamela, ktorá sa lepí na konštrukciu špeciálnym epoxidovým lepidlom.

Pri opravách betónu je dôležité úspešne spojiť nové materiály z pôvodným podkladom a vytvoriť kompozit, ktorý je schopný odolávať vplyvom používania, prostredia a času.

Uhlíkové lamely sú jednosmerné uhlíkové vlákna laminované do tvaru pásky s minimálnym obsahom vlákien 68%. Lamely sú vyrobené z precízne zoradených uhlíkových vlákien, obalených v Bisphenole A, ktorý je vlastne za tepla tuhnúca vinyl esterová živica. Toto zloženie poskytuje skvelú životnosť, odolnosť proti nepriazni počasia a proti korózii. Lamely sú dodávané v pásoch s nalepenou vrstvou pásky k odstráneniu na obidvoch stranách, vďaka čomu po jej odstránení je povrch lamiel vhodný pre spojenie s podkladom a to bez akéhokoľvek čistenia alebo ďalšieho ošetrovania. Vysokoúčinné CFR lamely boli špeciálne navrhnuté pre aplikáciu spolu s veľmi kvalitným epoxidovým lepidlom ku konštantnému posilneniu stavieb. Táto technológia vytvára riešenia ako zosilniť podlahy, steny, nosníky, stĺpy a iné stavebné prvky, ktoré sú narušené chátraním, dodatočným zaťažením alebo nadbytočným priehybom. Potreba navýšenia kapacity zaťaženia môže vzniknúť z dôvodu poničenia stavebných prvkov, konštrukcií alebo v dôsledku projektových chýb, zmien v navrhovaných predpisoch a neposlednej miere v dôsledku zmeny použitia.

V dôsledku malej tepelnej odolnosti epoxidových lepidiel je nutné v mnohých prípadoch nalepenú uhlíkovú výstuž protipožiarne ochrániť. K tomu slúži špeciálny protipožiarny obklad – dosky, ktorých základ tvorí nehorľavá hornina Vermikulit. Sme držiteľmi osvedčenia a aplikujeme protipožiarne obklady Grenamat Al, ktoré sú systémovým prvkom výstužného systému Stado Carbo.

Pracovníci našej firmy sú špecialisti z dlhoročnou praxou na významných a náročných zákazkách vyškolený priamo výrobcami a dodávateľmi týchto systémov.

Externá lepená výstuž – Tkanina (Wrapp)

Externá lepená výstuž – Tkanina (Wrapp) – je technológia pri ktorej sa k posilneniu konštrukcie použije uhlíková, aramidová alebo sklenená tkanina, ktorá sa lepí na konštrukciu špeciálnym epoxidovým lepidlom.

Táto technológia sa používa k vystuženiu veľmi zložitých stavebných prvkov vystavených extrémnemu zaťaženiu. Tkaniny ponúkajú riešenie problému z vystužením zložitých tvarov, pretože môžu byť aplikované okolo daného prvku. Projektanti tento krát môžu používať viac kruhových, zakrivených a zložitých detailov, u ktorých by bolo vystuženie inými technológiami zložité. Tkaniny sú vhodné pre použitie napríklad na stĺpoch, trámoch, oblúkoch, tuneloch apod. Tkaniny sú tiež vhodné pre použitie na všetkých druhoch materiálov. Napríklad betóne, oceli, liatine, kovanom železe, dreve a murivu, ako výstuha pri viacerých druhoch zaťaženia. Tkanina spolu zo špeciálnym lepidlom vytvára vonkajší výstužný systém.

Externá lepená uhlíková výstuž –
Tyče (Bar)

Externá lepená uhlíková výstuž – Tyče (Bar) – je technológia pri ktorej sa k posilneniu konštrukcie použije uhlíková tyč, ktorá sa vlepí do drážky alebo vrtu v konštrukcii špeciálnym epoxidovým lepidlom.

Uhlíkové tyče sa dodávajú o priemere 6, 8, 10 mm. Výhodou tohto systému je výrazne nižšia hmotnosť, jednoduchá aplikácia, minimálna aplikačná vrstva, vysoká pevnosť v pomere k váhe, bez korózie, skvelá životnosť, minimálna údržba a jednoduchá aplikácia.

Statické zosilňovanie objektov pomocou helikálnej výstuže

Aplikácia helikálnej výstuže – je technológia ktorá rieši problémy týkajúce sa statiky konštrukcií ako v oblasti pozemných stavieb (murovaných alebo betónových), tak aj stavieb dopravných (mosty) dodatočným vlepením výstuže do kombinácie drážok a vrtov.

Aby sa dosiahlo spolupôsobenia dodatočnej výstuže zo stávajúcou, často narušenou konštrukciou, je nutné použiť túto špeciálnu technológiu, ktorá nám tieto vlastnosti zaručí. Špeciálny vysokopevnostný tmel na báze polymercementu a nerezová austentická výstuž v tvare šrobovice (Hi-Fin profil) nám tieto požiadavky splňujú. Princípom tejto technológie je vlepenie nehrdzavejúcej oceľovej výstuže do konštrukcie pomocou tmelu do drážok a vrtov, tým nám tato technológia zaistí zosilnenie pôvodnej konštrukcie. Systém je schopný zviazať murivo do jedného celku a vytvoriť v konštrukcii vystužený nosník, ktorý výrazne zvyšuje stabilitu a únosnosť.

Touto metódou je možné vystužiť konštrukciu ako celok, tak sa dá fixovať aj stávajúci stav a umožňuje nám aj takzvané zošívanie narušenej konštrukcie (lokálne vystuženie). Subtílnosť tejto technológie nám zaručuje čo najmenší zásah už do tak narušenej konštrukcie.

Statické zaistenie pomocou predopnutých lán „Monostrand“

Statické zaistenie pomocou predopnutých lán „Monostrand“ –
je technológia pri ktorej sa konštrukcie staticky zaisťujú pomocou špeciálnych splietaných lán, ktoré sú obalené mazivom a izolačnou polyetylénovou hmotou, chrániacou lano proti korózii a obmedzujúcou stratu predpätia trením.

Lano sa ukladá buď na voľno alebo sa vkladá do pripravených drážok a vrtov. Kotvenie prebieha skrz kotviace platne, ktoré sa zapúšťajú do zaisťovanej konštrukcie. Sme držiteľom osvedčenia pre túto činnosť a zároveň aj držitelia strojného preukazu pre napínanie lán a zemných kotiev.

Statické zaistenie oceľovými tiahlami – tyčami (pásovinou)

Zaistenie konštrukcie touto technológiou sa realizuje pomocou špeciálnych oceľových tyčí alebo pásovinou – tiahlami. Tiahla sa ukladajú buď voľne v priestore alebo sa vkladajú do pripravených drážok a vrtov.

Kotvenie prebieha skrz kotviace platne, ktoré sa zapúšťajú do zaisťovanej konštrukcie, je možno kotviť – vlepiť tiahla priamo do konštrukcie pomocou chemických kotiev, alebo injektáže. Aktivácia tiahel sa prevádza pomocou závitových spojok umiestnených priamo na tiahlach.

Kotvenie stavebných konštrukcií

Zaistenie konštrukcie touto technológiou sa realizuje pomocou špeciálnych oceľových tyčí alebo pásovinou – tiahlami. Tiahla sa ukladajú buď voľne v priestore alebo sa vkladajú do pripravených drážok a vrtov.

Kotvenie prebieha skrz kotviace platne, ktoré sa zapúšťajú do zaisťovanej konštrukcie, je možno kotviť – vlepiť tiahla priamo do konštrukcie pomocou chemických kotiev, alebo injektáže. Aktivácia tiahel sa prevádza pomocou závitových spojok umiestnených priamo na tiahlach.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.