SANÁCIE BETONOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:

Sanácie betónových konštrukcií:

Sanácie – reprofilácie stavebných konštrukcií, hlavne železobetónových, zaujímajú pomerne významné miesto medzi špeciálnymi stavebnými technológiami. Podstatný vplyv na neskoršiu sanáciu má pôvodný stav dotknutej konštrukcie. Tu sa jedná o kvalitu betónu, spôsob a rozsah poškodenia, pôsobenie nevhodných či dokonca agresívnych prostredí a podobne. Ďalším vplyvom je prevedenie samotnej sanácie. Nedostatky a poruchy môžu vzniknúť buď pri úprave narušenej konštrukcie – nedostatočné odstránenie narušených a nesúdržných vrstiev betónu, ale aj pri aplikácii sanačného materiálu, kedy nemusia byť dodržané podmienky použitia. Spracovania a ošetrovania. S tým úzko súvisí správna voľby sanačného systému.

Pri opravách betónu je dôležité úspešne spojiť nové materiály z pôvodným podkladom a vytvoriť kompozit, ktorý je schopný odolávať vplyvom používania, prostredia a času.

Dnešná sanácia betónu predstavuje dôležité priemyselné odvetvie, ktoré môže prakticky poslúžiť každej stavbe z betónu. Každá konštrukcia potrebuje bežné opravy a údržbu, od jednoduchých ochranných povlakov cez opravy narušených betónov až po zosilňovanie poddimenzovaných konštrukcií. K tomuto slúžia kompletné (ucelené) sanačné systémy dodávané firmou P.B.San, spol. s r. o.sanacie sanacie

SCHÉMA REPROFILÁCIE ŽELEZOBETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE

Obnaženie betónu okolo celého prierezu výstuže
Čistenie oceľovej výstuže
Ochrana oceľovej výstuže
Príprava povrchu betónu
Navlhčenie betónového povrchu
Spojovací mostík, alebo penetrácia betónu
Sanačná - reprofilačná hmota-malta
Ochranný náter povrchu
Záverečná ochrana povrchu

Podlievanie konštrukcií a ložísk

Podlievanie konštrukcií a ložísk – táto technológia sa využíva v prevažnej miere pri finalizácii osadenia nosných pätiek stĺpov, nosných konštrukcií, pri vyrovnávaní a spevňovaní základových podstáv strojov a zariadení. Veľmi významné použitie tejto technológie je pri podlievaní mostných ložísk vysokopevnostnými zmesami buď na cementovej alebo na epoxidovej báze. Pracovníci firmy P.B.San, spol. s r. o. sú preškolený a sú držiteľmi osvedčení výrobcov a dodávateľov materiálov o kvalifikovanej aplikácii.


sanacie sanacie
naozaj.euSlovenský krojNanoShop IsoKorNano shop IsoKor